9399
  ۱۳۸۹/۱۱/۲
تئاتر چیست؟
چگونگي پاسخ دادن ما به اين پرسش بر شيوة تفكر ما دربارة تئاتر و چگونگي به اجرا درآوردن آن تأثير مي‌گذارد
   

چگونگي پاسخ دادن ما به اين پرسش بر شيوة تفكر ما دربارة تئاتر و چگونگي به اجرا درآوردن آن تأثير مي‌گذارد. من نيز در قبال اين پرسش مي‌خواهم پاسخي مطرح كنم اما پيش از آن مي‌خواهم بگويم كه اين پرسش همكاران مرا در هنرهاي «ناب»،‌ هنرهاي ديداري و موسيقي، چندان آزار نمي‌دهد. از وقتي كه كلمات به بخشي از مصنوعات ديداري يا شنيداري بدل شدند، هنر نيز تبديل به يك مشكل شد. مشكلي كه بحران هويت ثابت تئاتر را مربوطه به سرشت دوگانه تئاتر مي‌داند. به‌‌رغم وجود جوابهايي براي اين سؤال ديرينه كه به نظر مي‌رسد از ارائه راه‌‌حلهاي پايدار و هميشگي طفره مي‌روند. مي‌خواهم نشان دهم كه تئاتر يك مذهب است و به عنوان يك مذهب، نه به عنوان گونه‌اي از شاعري يا سخنداني يا سرگرمي، بلكه به عنوان مذهب، به بهترين وجه ادراك و تجربه شده و مورد نقد قرار گرفته است. پيش از شرح و بسط اين نظر، به اختصار، پاسخهاي ديگري را كه در پرسش از هويت تئاتر مطرح شده‌اند، بررسي مي‌كنم.

 

جهت دریافت کل مقاله کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved