9246
  ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
تجلی حیرت و اندوه رمانتیک در شعر قیصر امین پور
نویسنده: حامد رفعت جو - مدرس مدعو دانشگاه اراک آرزو حیدری - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
   

نویسندگان:
حامد رفعت جو - مدرس مدعو دانشگاه اراک
آرزو حیدری - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:
امروز برخی از جلوه های مکتب رمانتیسم اروپایی که پس از نفوذ به ادب ایران، با ویژگیهای خاص خود، رمانتیسم ایرانی نام گرفته بود، در اشعار شعرای پس از مشروطه بویژه شعرای عصر نیمایی و حتی پس از آن تا امروز امری بدیهی و آشکار است.
در این رهگذر شاعری چون قیصر امین پور، شاعری متعهد و تأثیرگذار معاصر، ضمن بهره گیری از برخی مؤلفه های مکتب رمانتیسم ایرانی نظیر «احساس گرایی»، «تخیل وسیع»، «عشق» و ...، به عمده محصول این مکتب یعنی حرمان و اندوه ناشی از آن که در مواردی به یأس فلسفی نیهیلیسم (البته به شکل مثبت آن) منجر گردیده، نزدیک شده است و در این راستا اشعاری مؤثر و توأم با تلاطم احساسات درونی سروده که در بین نسل حاضر مخاطبین فراوانی به خود جذب نموده است.
جستار حاضر تحلیل است از وضعیت رمانتیک نگاری شاعر مذکور در مضمون اندوه گرایی و حیرت رمانتیک که در مواردی به موضوعات جنبی همچون عشق، عرفان، طبیعت گرایی و ... نیز مورد تفحص قرار گرفته است.

کلید واژگان: قیصر امین پور، مجموعه ها، شعر، رمانتیسم ایرانی، حیرت و اندوه

جهت دریافت کل مقاله کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved