8887
  ۱۳۸۹/۱۰/۲۳
نوآوري و شالوده‌شکنی در شعر قیصر امین‌پور
نویسندگان: دکتر محسن ذوالفقاری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک فاطمه سلطانی دانشجوي دكتري زبان و ادبیات فارسی
   

نویسندگان:
دکتر محسن ذوالفقاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
فاطمه  سلطانی
دانشجوي دكتري زبان و ادبیات فارسی

 

 

چکیده:

استخدام واژگان خاص و کاربرد طبیعی آنها و گاه شکستن قراردادهای دستوری از عوامل مهم در گسترش زبان و تکامل زبانها است. و این نوآوری‌ها فقط به طرح اندیشه و کاووش‌های تصویرگرایانه منتهی نمی‌شود بلکه می‌تواند حوزه‌های مختلفی را شامل شود که در مقاله آمده است. ضرورت تبیین این نوآوری که نهایتاً منجر به تشخيص اصالتهای شعری هر شاعر می‌شود در تحقیقات ادبی کاملاً احساس می‌شود. در پژوهش حاضر شالوده شكني و  نوآوری در اين زمينه در چهار حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: 1ـ نوآوری در حوزة زبان 2ـ نوآوری در حوزة صور خیال. 3ـ نوآوری در شکل، فرم و ساخت 4ـ نوآوری در معنا و مفهوم. بدیهی است که شعر قیصر امین‌پور تا کنون از این نگاه مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است لذا بررسی این چهار رویکرد از اهمیت خاص خود برخوردار است.

در قسمت اول یعنی نوآوری در حوزة زبان، واژه‌ها، اصطلاحات و کنایات زبان گفتار، واژه‌های بیگانه، واژه‌های محاوره‌ای، پدیده‌های زندگی روزمره و وابستگی واژه به علوم مختلف و همچنین نوآوری‌ها در زمینة افعال، ضمایر و عناصر نحوی زبان مورد بررسی قرار گرفته است در قسمت نوآوری در حوزة صور خیال به تصاویر مختلفی پرداخته شده از جمله تصویر مرگ، تصویر پدیده‌های تازه، تصویر دنیای کودکی، سمبل ها،  نمادها و... و در قسمت سوم نیز به شکل نوشتاری و فرم و ساختار ابیات توجه شده است. در بخش نوآوری در معنا و مفهوم نیز به مسائلی از جمله جلوه‌های زندگی معاصر در شعر شاعر و توجه شاعر به دردهای اجتماعی و... پرداخته شده است.

هدف این پژوهش، بررسی نوآوری‌ها و هنجارشکنی‌ها در اشعار «دکتر قیصر امین‌پور» می‌باشد تا مشخص شود که ایشان در حوزه‌های مختلف گونه‌های شعری تا چه اندازه‌ای به این هنجارشکنی‌ها دست زده‌اند و تا چه اندازه در این راه موفق بوده‌اند؟

 

کلید واژه: نوآوری، اشعار قیصر امین‌پور، زبان، تصویر، شکل نوشتاری، معنا و مفهوم شعر.

 

جهت دریافت کل فایل کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved