8881
  ۱۳۸۹/۱۰/۲۲
پرسش هنری (استفهام) در شعر قیصر
نویسنده: معصومه عبادی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
   

نویسنده: معصومه عبادی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

چکیده:

در این مقاله سعی برآن است که استفهام های موجود در شعر قیصر بررسی شده و گونه هایی از این هنر معانی که بیش از انواع دیگر کاربرد داشته اند مشخّص شوند ، تا از رهگذر معانی  و مفاهیم این استفهام ها قدری با آرا واندیشه های شعری او آشنا شده ، گامی در جهت  شناساندن این هنرمند غریب  وشاعر آشنا برداریم .

 

کلید واژگان:

قیصر امین پور، استفهام، پرسش هنری، ایجاز قصر، مجموعه شعرهای قیصر

 

 

جهت دریافت فایل اصلی کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved