8880
  ۱۳۸۹/۱۰/۲۲
عناصر سازنده ي فرم، در اشعار نيمايي قيصر امين پور (با نگاهي به دستور زبان عشق)
نويسنده: خديجه رحيمي (پاييز) كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
   

نويسنده: خديجه رحيمي (پاييز)
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

 

چكيده: 

برخلاف فرم بيروني شعر، كه همان شكل از پيش انديشيده يِ مكانيكي است و شاعر محتواي ذهني خويش را درون آن مي ريزد، فرم دروني، از روابط ارگانيكِ همه ي اجزا ي شعر، سرچشمه مي گيرد و از ذاتِ آن، مي جوشد و سرريز مي شود. اين فرم، محصول نگاه تازه ي نيما به زندگي و شعر امروز است و شاعران نيمايي موفق كساني هستند كه با توجه به تمام عناصرِ بيروني و درونيِ شعر، در پي يافتن كاملترين، نوع فرم در اشعار خويش هستند. "قيصر امين پور"، يكي از كساني است كه در شعر نيماييِ خويش، سعي كرده است با دست يافتن به ساحات گوناگون زبان و با استفاده از امكاناتي چون: روايت، قافيه، وزن، تكرار و.... فرم شعر خويش را كامل و ساختارمند كند.

اين نوشته كوشيده است، تعدادي از عوامل و عناصري را كه در تكميل و انسجام فرم، در اشعار نيماييِ "دستور زبان عشق"، سروده ي مرحوم امين پور، دخالت دارند، بررسي نمايد.

 

 

كليد واژه:

امين پور - دستور زبان عشق - اشعار نيمايي - فرم دروني - فرم بيروني

 

جهت دریافت فایل اصلی کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved