10231
  ۱۳۸۹/۱۱/۱۶
به جای سرمقاله: در قلمرو ادبیات
نویسنده: مریم طالبی
   

وقتی بنا باشد با استفاده از شیوه های هنری،در جهت انتقال فکر و احساس یا مکتب و ایدئولوژی کارکرد،وایمانی را جوشاند و اندیشه ای را جهت داد و به نگاهی ((بصیرت)) بخشید،اینجا قلم و نوشته،نقش اول را بعهده دارد و قلم، بعنوان رابط صاحب فکربا مخاطبین، ناقل اندیشه و عقیده،و مبیین احساس برای افراد جامعه، وارد میدان می شود. به فرموده علی (ع):

((فرستاده تو، ترجمان عقل و خرد توست و نوشته و نامه ات، رساترین چیزی است که از جانب تو سخن می گوید.))

پس ارزش قلم هم به پیام آن است ،و عظمت نوشته، به محتوایش، نوشته هایی است که خط فکری امتی را ترسیم می کند.قلمهایی است که نسلی را در راستای حق،متحول می سازد. چه نامه هایی که تحول آفرین بوده اند...چه مقاله هایی که بیدارگر یک نسل و روشنگر اندیشه های یک ملت بوده اند.

 


جهت دریافت کل متن کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved